Projekční činnost


Zabývame se projekční činností a vytvoření 3D návrhů. Pokud uvažujete o stavbě nebo rekostrukci domu, chaty, garáže, přístřešku lze vytvořit 3D návrh (architektonickou studii). Návrh slouží k vizualizaci Vaší myšlenky. Na základě navrhu pro Vás vytvoříme kompletní projektovou dokumentaci.

PRACOVNÍ STUDIE
Vytvoření pracovní studie - slouží jako základ pro další stupeň dokumentace

Studie (grafický návrh) je důležitá pro celkovou koncepci stavby. Studie dává představu o dispozičním a provozním řešení stavby. Grafický návrh pomůže stavbu vhodně začlenit do urbanistického a architektonického prostředí.

Na základě odsouhlasené pracovní studie následně připravujeme stavební dokumentaci.

 

DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

Vytvoření kompletní projektové dokumentace pro ohlášení stavby včetně vyřízení na stavebním úřadu

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby obsahuje:

 • ​průvodní zprávu
 • souhrnná technická zprávu
 • situační výkresy
 • dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení
 • dokladová (výkresová) část
Další souvisejicí dokumenty:
 • protipožárně bezpečnostní řešení (PBŘ)
 • statické posouzení navrženého objektu
 • posouzení eneregtické náročnosti budovy (PENEB)
 • projekt vytápění
 • projekt elektroinstalace
 • projekt vodoinstalace a kanalizace
 • projekt veřejných přípojek

Ohlášení se týká staveb:

 • Stavby pro bydlení a pro rekreaci, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím.
 • Změny staveb, kdy se nepřekročí parametry z předchozího bodu (přístavby, nástavby rodinného domku)
 • Stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí. Například stavební úpravy bytu bez zasahování do nosných stěn.
 • Opěrné zdi do výšky 1 m, které hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi a s veřejným prostranstvím.

 

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Vytvoření kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení včetně vyřízení na stavebním úřadu

Stavební povolení se týká staveb:

 • Zásahy do nosných konstrukcí bytového domu. Například byt, ve kterém se bourají nosné zdi.
 • Případy, kdy je povolení výhodnější. Například, když nemůžete sehnat sousedy, aby vám podepsali souhlas se stavbou.

 

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

 

David Včelák | +420 777 914 066 | kavas.vav@gmail.com